Menu

Zdrowie i Uroda

Zdrowie i uroda.... artykuły, porady, ciekawostki...

Wzór skargi na lekarza

zdrowieuroda

Skarga na lekarza


Na zachowanie lekarza w szpitalu możemy się poskarżyć ordynatorowi oddziału, na którym dany specjalista pracuje.
Uwaga! Po godzinie 15.00, a także w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy, skargi i wnioski dotyczące kadry możemy złożyć głównemu lekarzowi dyżurnemu szpitala. Mamy także prawo dokonać wpisu do książki skarg i wniosków, którą powinien posiadać każdy zakład opieki zdrowotnej (zwykle znajduje się sekretariacie).

Jeśli mamy zastrzeżenia co do sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (np. pominięto nas w kolejce do zabiegu), to wtedy możemy złożyć
skargę do działu skarg oraz wniosków oddziału wojewódzkiego NFZ (wykaz adresów można znaleźć na stronie internetowej centrali NFZ).

Obowiązkiem dyrektora oddziału wojewódzkiego jest ustosunkowanie się na piśmie do naszej skargi.

Jeżeli uważamy, ze lekarz wykazał brak należnej staranności lub zachował się nieetycznie, to wtedy możemy złożyć na niego zażalenie do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Ma on siedzib przy każdej okręgowej izbie lekarskiej.

Uwaga! jeśli uzna on, ze skarga jest uzasadniona, to wtedy skieruje sprawę do rozpatrzenia przez właściwy sąd lekarski i będzie przez nim nas reprezentował. Postępowanie jest jawne i możemy w nim uczestniczyć.

Gdy dojdzie do naruszenia praw pacjenta, to wtedy można poskarżyć się Rzecznikowi Praw Pacjenta przy ministrze zdrowia. Skargę można przesłać pocztą lub e-mailem na adres, który jest podany na stronie internetowej rzecznika.

Uwaga! Nie ponosi się z tego tytułu żadnych opłat.

Zażalenie powinno zawierać krótki opis stanu faktycznego, a także nasze dane. We wniosku należy także podać dane zakładu opieki zdrowotnej, na terenie którego doszło do naruszenia naszych praw.

Jeśli zostaliśmy poszkodowani w trakcie leczenia, to wtedy należy wystąpić do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych, która mieści się przy urzędzie wojewódzkim.

Wniosek możemy złożyć sami lub może to zrobić nasz przedstawiciel ustawowy lub nasi spadkobiercy.

Uwaga! Należy to zrobić nie później niż w 3 lata od wystąpienia zdarzenia.

Koszt wniosku - 200 zł.

Powinien on być rozpatrzony w ciągu 4 miesięcy. Maksymalne odszkodowanie jakie można uzyskać, to 100 tys. zł,a  wypadku zgonu pacjenta - 300 tys. zł. Jeżeli nie będziemy zgadzać się z werdyktem, to wtedy możemy się odwołać i wtedy komisja zbierze się ponownie.

Uwaga! Od drugiego orzeczenia odwołanie przysługuje tylko do sądu.

Można też skierować sprawę do sądu rejonowego (wydział cywilny), który jest właściwy ze względu na nasz adres zamieszkania. Dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej trwa długo (nawet kilka lat), ale uzyskane kwoty mogą być wyższe niż w wypadku orzeczeń wydawanych przez komisję wojewódzkie.

Roszczenia przeciw szpitalowi, w którym doszło do śmierci pacjenta, może zgłosić w sądzie również rodzina zmarłego.

Skarga na lekarza  - wzór

……………………………..
(miejscowość, data)


Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

I. Dane pacjenta:

1.………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko)

2……………………………………………………………………………………………….
(Data urodzenia)

3……………………………………………………………………………………………….
(numer PESEL albo seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)

4. …………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy)

5………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
(imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, jeżeli dotyczy)

6. ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko spadkobiercy reprezentującego pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją, jeżeli dotyczy)

7……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
(adres do doręczeń)
(tel. kontaktowy, e-mail):
……………………………………………………………………….

II. Dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital

………………………………………………………………………………………………
(firma)
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby oraz szpitala, jeżeli dotyczy)

III. Uzasadnienie wniosku

Uzasadnienie wniosku zawiera uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

IV. Przedmiot wniosku

Wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

V. Proponowana wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

VI. Załączniki

Proszę wymienić dokumenty załączone do wniosku:

1)dokumenty stanowiące dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku; np. pełna dokumentacja medyczna niezbędna do wydania orzeczenia, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie,wyniki badań dodatkowych etc.

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty; jeśli dotyczy.

3) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

4) pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

...………….                  ................................................
(Data )                          (Czytelny podpis składającego
                                                      wniosek)Oświadczenie

Oświadczam1, że w związku z tym samym zdarzeniem:

  nie toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny;

  nie toczy się postępowanie karne w sprawie o przestępstwo;

  prawomocnie nie osądzono sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne,

  nie toczy się postępowanie cywilne w sprawie odszkodowanie lub
zadośćuczynienie pieniężne
.

.............................              ...............................................
miejscowość, data                podpis podmiotu  składającego 
                         wniosek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych wnioskiem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


.............................              ...............................................
miejscowość, data                      podpis podmiotu składającego 
                                                                     wniosek


1 Właściwe należy zaznaczyć X


Zadaj pytanie prawnikowi

Zadaj pytanie»
Podobne wpisy:


Mukowiscydoza przyczyny
Jak rozpoznać stwardnienie rozsiane?

Przeziębienie w ciąży - czym leczyć?

Czy e-papieros szkodzi?

© Zdrowie i Uroda
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci